Journalistförbundet om utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri, regeringen.se

Journalistförbundet har tagit del av förslagen i utkastet till lagrådsremiss. Förslaget i lagrådsremissen överensstämmer till stora delar med det förslag som presenterades inom ramen för SOU 2017:70 ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i”. Enligt Journalistförbundet är det beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med förslagen trots den massiva kritik som förslaget mött från bland andra Journalistförbundet.
I utkastet till lagrådsremiss finns flera förslag om utökad kriminalisering på området. Spioneribestämmelsen föreslås utvidgas, ett nytt brott så kallat utlandsspioneri föreslås och det ska inte längre krävas avsiktsuppsåt för att dömas för obehörig och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Dessa förslag innebär en stor inskränkning av yttrandefriheten. Journalistförbundet avstyrker förslagen.

Journalistförbundet avstyrker vidare förslaget om att utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri läggs till i tryckfrihetsförordningens brottskatalog så att gärningarna kriminaliseras även som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Läs remissvaret