Utgivarna tar till orda

Utgivarna

 

Alliansfriheten.se är en sajt som har funnits i exakt sex och ett halvt år. Den vänder sig till experter och lekmän, till alla medborgare som intresserar sig för försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Utgivningen står helt och hållet på ideell grund. Några intäkter från annonser eller annan finansiering har vi inte. Av den anledningen kan originalbidrag, som vi välkomnar, inte honoreras.

Merparten av stoffet på sajten hämtas från öppna nyhetskällor, främst internationella. Vi gör varje dag ett urval av relevant textmaterial. Utgivarna, i samverkan med en krets av rådgivare, bidrar själva med bakgrunder och kommentarer till aktuella ämnen. Ibland skriver de tillsammans eller var för sig även i andra medier. Material som belyser historiska skeenden är väsentligt.

Vår plattform är försvaret av svensk alliansfrihet, värnet av Sveriges nationella oberoende och statliga suveränitet samt arbetet för ett folkförsvar på den allmänna värnpliktens grund. Vi slår vakt om den långa linjen i svenskt geostrategiskt tänkande och motsätter oss medlemskap i militära allianser och allt som kan beskära vårt lands politiska handlingsutrymme. På denna bas intar vi en granskande hållning.

Vi är positivt inställda till ett fosterlandsförsvar och anser att hela landet ska vara rustat mot fientliga anfall, varifrån de än kommer. Med stöd i FN-stadgans våldsförbud har vi yrkat på att svensk trupp utomlands, i avsaknad av mandat från Säkerhetsrådet, ska dras tillbaka. I en väpnad konflikt mellan stormakter måste Sverige sträva efter att stå neutralt. Vi får inte hemfalla åt defaitism. Eftergifter kan bli ofrånkomliga, men det nationella självbestämmandet är måttstocken för vad som kan och bör göras.

Sverige som stat ska verka för fredliga relationer i alla internationella sammanhang. Diplomatin får här inte komma på mellanhand. Vi har ingen rätt att intervenera i andra länders inre angelägenheter, inga andra i våra. Alla folk måste, precis som vårt, fritt få välja sin egen väg. Folkrättsbrott måste fördömas utan avseende på vem som begår dem. Sanktioner ska tillgripas restriktivt och får inte syfta till att åstadkomma regimskifte.

Utgivarna tar inte partipolitisk ställning. Vår strävan är en allsidig belysning av världspolitikens stora och små frågor, utifrån vår allmänna grundsyn.

Stockholm den 19 augusti 2020.

Rolf Andersson     Anders Björnsson     Lars-Gunnar Liljestrand