Uten et troverdig forsvar svekkes norsk suverenitet, dagbladet.no

Dagbladets lederavdeling

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har rykket ut i Klassekampen og advart om at norsk selvstendighet blir svekket om vi ikke ruster opp våre egne militære kapasiteter. Han peker på at Russland har økt sin militære slagkraft, og viser til den massive marineøvelsen som forrige uke fant sted utenfor kysten av Nord-Norge. Her ble det bl.a. øvd på å blokkere havområdene som forbinder Norge med resten av Atlanterhavet, og dermed våre Nato-allierte. I en slik situasjon vil Norge havne bak en framskutt linje for det russiske forsvaret, noe som setter allierte forsterkninger i fare.

Norges største sikkerhetspolitiske utfordring er uklarhet knyttet til støtte fra Nato i en konflikt- eller krisesituasjon. Moderne maktbruk mellom stater har en stadig større gråsone mellom politisk press og åpenbar bruk av militære mannskaper og våpen. Hva som skal til for at Norge får alliert støtte er blitt mer usikkert. Samtidig er samholdet i Nato svekket, bl.a. på grunn av ulike trusselbilder innad i alliansen. […]

Hvis ikke vårt eget forsvar har troverdighet og kapasitet, vil Norge miste kontroll over den sikkerhetspolitiske utviklingen i vårt eget nærområde. Da vil andre stater innenfor Nato, mest sannsynlig USA, sørge for militært nærvær og avskrekking.

Det vil være negativt for Norge, særlig av to grunner. Det er i norsk interesse å ha et stabilt og forutsigelig forhold til Russland. Et sterkere nærvær av andre lands militærmakt vil virke provoserende på Russland som kan oppfatte Norge som et oppmarsjområde for USA. En slik utvikling vil også i betydelig grad svekke den norske statens selvstendighet og handlingsrom. Alternativet er et forsvar med kapasiteter og nærvær som virker avskrekkende og tydelig markerer norsk suverenitet. Läs ledaren