Efter sju år

Utgivarna

För sju år sedan – den 19 februari 2015 – lanserades vår sajt alliansfriheten.se vid ett seminarium på Norra Latins konferenscentrum i Stockholm, i närvaro av bland andra framlidne generallöjtnanten Carl Björeman.

Sedan dess har sajten fungerat som en daglig påminnare om det säkerhetspolitiska läget för Sverige och en förmedlare av nyheter och diskussion i internationella media om väsentliga världshändelser som påverkar vårt land.

Detta avser vi att fortsätta med.

Med anledning av sjuårsdagen återpublicerar vi de tio punkter, som har utgjort riktlinjer för vårt arbete under dessa år.

En hälsning från Per Blomquist, överste av första graden och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, medföljer. Per Blomquist har inte sällan figurerat på sajten.

Alliansfriheten.se står öppen för alla intresserade – läsare och bidragsgivare – och är oberoende såväl ekonomiskt som politiskt. Vi arvoderar ej, tar inte emot annonser eller annat finansiellt stöd.

Utgivarna

Rolf Andersson

Anders Björnsson

Lars-Gunnar Liljestrand

 

Tio punkter för fred, frihet och fosterlandsförsvar

  1. Sveriges folk vill fred. Fred är en förutsättning för nationell frihet. – Våra gränser får inte överskridas eller kränkas av någon.
  2. Sverige strävar efter att stå utanför krig. Vi ska inte strida för andra. – Vi garanterar ingens säkerhet; den oförbindande men klibbiga ”solidaritetsförklaringen” återtas.
  3. Vi allierar oss inte med militära makter. Vi har ett gott förhållande till dem. – Staten får heller inte upplåta baser åt främmande makt.
  4. Sverige för en självständig politik. Den utformas av våra folkvalda. – Säkerhets- och utrikespolitiken styrs från Stockholm.
  5. Sverige ska ha ett starkt nationellt försvar. Det ska vara defensivt till sin natur. – Det räcker inte med att hålla gränsen; försvaret ska vara uthålligt.
  6. Hela Sveriges land ska värnas. Detta kräver ett folkförsvar. – Försvarsmaktens ryggrad ska utgöras av en värnpliktsarmé omfattande i princip alla i vapenför ålder, inte av yrkessoldater.
  7. Försvarsmaktens uppgift är att vara krigsavhållande. – För det fordras ett totalförsvar, med fullgoda resurser till alla vapenslag jämte civilförsvar.
  8. Inga svenska soldater deltar i anfallskrig. De övar för att skydda eget territorium. – Annars riskerar vi att dra på oss angrepp. Sverige intervenerar ej men deltar i fredsbevarande operationer under Förenta nationerna.
  1. Alla angreppskrig är olagliga. Folkrättens regler måste upprätthållas. – En regelbaserad världsordning, baserad på respekt för FN-stadgan och andra brett förankrade internationella överenskommelser, är av central betydelse för en småstat som vår; den behöver hävdas mot stormakters angrepp och missbruk av godtyckliga sanktioner utan beslut av FN:s säkerhetsråd.
  2. Ingen hotar Sverige eller gör anspråk på svensk mark. – Det är ett gynnsamt läge för dialog och samverkan mellan alla berörda, för avspänning. Vi ska inte låta oss dras in i äventyrligheter och avskräckning som kan rubba detta fördelaktiga läge.

Per Blomquists hälsning:

Det har varit av största säkerhetspolitiska värde att sajten alliansfriheten.se har insett att det är två stormakter, USA och Ryssland, som har stort intresse av Sveriges militärgeografiska läge – särskilt militärt intresse av vårt markterritorium.

Stormakternas intressen påverkar alla delar av vår säkerhetspolitik.

Utrikesminister Östen Undén insåg detta omedelbart efter andra världskrigets slut. Han menade att vår alliansfrihet måste försvaras. Han framhöll särskilt att Öst inte fick pekas ut i till exempel planläggning, även om den geografiska närheten kunde utgöra en lockelse.

Balans i analys och handlande skulle råda.

Ingen av stormakterna kan tänka sig att den andra militärt kommer att behärska vårt svenska markterritorium.

Ett stort fel i svensk säkerhetspolitik under senare decennier har varit att ensidigt se ett ryskt hot mot Sverige.