”Sverige agerar för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen”, dn.se

Peter Hultqvist, försvarsminister

Svensk försvarsmakt har inte deltagit i övningar som baserar sig på användning av kärnvapen. Från regeringens sida finns inga sådana klartecken, vare sig formellt eller informellt. Inte något av de samarbeten där Sverige deltar omfattas av samarbete kring kärnvapen.

Den svenska positionen vad gäller nedrustning och icke-spridning av kärnvapen ligger fast. Någon förändring har inte skett. Kärnvapen är ett massförstörelsevapen vars konsekvenser är oerhört allvarliga. Arbetet mot kärnvapen kommer att fortsätta. Grundläggande är vårt medlemskap i icke-spridningsfördraget NPT, som Sverige anslöt sig till 1970. […]

När det sedan gäller den svenska positionen att inte förvärva kärnvapen och att inte tillåta att sådana vapen placeras på svenskt territorium eller medföras av gästande stridskrafter vid besök, så har den förmedlats på ett otvetydigt sätt i olika sammanhang och forum, till exempel genom tal i FN:s generalförsamling. En gästande stat är folkrättsligt förpliktad att följa de villkor som Sverige uppställer för besöket. Detta följer bland annat av den folkrättsliga suveränitetsprincipen. Detta framhölls av regeringen i samband med att avtalet om värdlandsstöd med Nato debatterades. Det är alltjämt regeringens uppfattning. Läs artikel