Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper, riksdagen.se

Svar på fråga 2019/20:1349 av Pål Jonson (M)

Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper

Pål Jonson har frågat mig vad statusen är för det svenska deltagandet i den av Tyskland ledda EU-stridsgruppen och hur jag avser informera riksdagen om den svenska insatsen.

Regeringen gav den 11 april 2019 Försvarsmakten i uppgift att planera och vidta förberedelser inför ett svenskt deltagande i den tyskledda EU-stridsgruppen som står i beredskap andra halvåret 2020. Det svenska bidraget, bestående av en CBRN-enhet, har under 2019 vidtagit förberedelser med länder ingående i den tyskledda stridsgruppen. Aktuella reserestriktioner har medfört att den tyskledda EU-stridsgruppen inte har kunnat genomföra en gemensam samövning och därmed inte heller få en slutcertifiering. Det svenska bidraget har övat i Sverige och utgör en del av Försvarsmaktens resurser till stöd för det civila samhället i Sverige. […]

Beslut om att använda EU:s stridsgrupper fattas av EU:s medlemsstater. Ett deltagande med ett svenskt förband förutsätter ett beslut av regeringen och om det svenska förbandet utgör en väpnad styrka i enlighet med 15 kap. 16 § regeringsformen krävs riksdagens medgivande innan förbandet får sändas utomlands. Läs protokollet