Svensk-finskt försvarssamarbete inom marinen, forsvarsmakten.se

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har försämrats och blivit allt mer oförutsägbart vilket ställer högre krav på försvarsförmågan. Detta är inte en isolerad utmaning för Sverige utan gäller även andra försvarsmakter. Riksdag och regering har också i den försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar 2016-2020, varit tydlig med behovet av en ökad försvarsförmåga…

Marinerna ligger väldigt långt framme i att utveckla en gemensam styrka. Vi har under många år genomfört gemensamma övningar med taktikutveckling. Vi är båda små nationer och kan inte göra allt själva och då är en gemensam utveckling både kostnadseffektiv och nödvändig för att öka våra förmågor. En ensam marin kan inte ha allt men gemensamt kan vi komplettera varandra. Utvecklingen har också ett politiskt stöd vilket är enormt viktigt för att kunna fortsätta vårt gemensamma arbete.
Vad är nästa steg i utvecklingen?

Nästa mål är att uppnå initial förmåga,så kallad med den svensk-finska marina stridsgruppen. Syftet är att ha en gemensam förmåga att tillsammans kunna genomföra bland annat sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart. Den slutliga evalueringen kommer att genomföras under övningen.
Tidigare under våren övades den svensk-finska stridsgruppsstaben under den multinationella stabsövningen som ett led i evalueringen. Målsättningen är att i slutet på detta år kunna anmäla att styrkan har uppnått initial förmåga. Läs pressmeddelande