Svar på fråga av Hans Wallmark (M) om den ryska kustbevakningens medverkan i miljöövning, riksdagen.se

.Försvarsminister Peter Hultqvist: Hans Wallmark har frågat mig om jag som försvarsminister har för avsikt att agera gentemot att miljöskyddsövningen Balex Delta 2018 arrangeras utanför Karlskrona med deltagande av ryskt fartyg?

Det är Kustbevakningen som står värd för genomförandet av övningen. Värdskapet innebär att man ansvarar för genomförande men också för planering av övningen. I sin planering för övningar i svenska vatten genomförs samverkan med berörda myndigheter, däribland Försvarsmakten.

När utländska statsfartyg ska uppträda på svenskt territorium krävs tillstånd från regeringen eller den myndighet som i enlighet med tillträdesförordningen (1992:118) har beslutanderätt. I enlighet med tillträdesförordningens 5 § får Försvarsmakten meddela tillstånd för tillträde till svenskt territorium i fråga om andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas för arbete med sjösäkerhetsanordningar på begäran av Kustbevakningen…

Jag har inte för avsikt att agera mot att miljöskyddsövningen Balex Delta 2018 arrangeras utanför Karlskrona. Läs svaret