Svar från Peter Hultqvist på interpellation om Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

Kommentar av Rolf Andersson:

Försvarsministern vidhåller i sitt svar ( Svar på interpellation) regeringen inställning i frågan om Natomedlemskap: ”När det sedan gäller enskilda länders säkerhetspolitiska val har vi från regeringen varit oerhört tydliga i regeringsdeklarationen med att Natomedlemskap inte är aktuellt. Det är inte aktuellt från regeringens sida att driva en linje att ansöka om ett Natomedlemskap. Vi har valt en samarbetslinje i förhållande till Nato precis som den har skisserats först i Försvarsberedningens rapport och sedan i inriktningspropositionens beslut. Det är någonting som är styrande för vårt agerande, och det är någonting som också 75 procent av riksdagen står bakom utifrån det beslut som är fattat. Jag anser därför att vi har en stark parlamentarisk grund för det agerande vi har. Vi är inte beredda att vidta åtgärder som ändrar en utvecklad och invand säkerhetsordning för vår del av Europa. Det bygger också på att vi inte ska göra förändringar som sätter press på andra länder att i någon mening förändra sin position.”

Förvarsministern redovisar även att det pågår en planering för krissituationer: ”Vi bedriver en planeringsverksamhet operativt även bortom fredstida förhållanden och tittar på vad vi gör i ett läge av kris. Vad denna typ av planering och idéer handlar om kan vi inte gå in på offentligt, för det är kvalificerat hemligt material. Jag bara noterar att det är ett arbete som pågår. Vi måste på något vis agera så att vi är förberedda på olika typer av krisscenarier i Östersjön. Jag tror att vi kan hantera dem bättre om vi är förberedda tillsammans med andra, exempelvis Finland, än om vi bara är förberedda för oss själva.”

Men han klargör och understryker samtidigt: ”När det gäller just förpliktelser måste jag vara tydlig med att regeringen, som läget ser ut i dag, inte kommer att gå vidare med låt oss säga diskussioner om förpliktelser. Det handlar om att skapa handlingsfrihet, scenarier och optioner på ett agerande i ett eventuellt krisläge, och då fattar man besluten.

I nuläget finns det alltså ingenting sådant. Om det skulle tas sådana steg i framtiden måste det föras bredare diskussioner om det. Men det är inget aktuellt perspektiv i dag. Det är viktigt att klargöra det, så att man inte missuppfattar situationen. Vi håller inte på med några dolda förhandlingar. ”