Slopa inte värnplikten, Björn von Sydow, Thage G Peterson mfl i SvD 2010

Vi lägger ut den här debattartikeln där  undertecknarna förvarar värnpliktsystemet. Argumenten gäller fullt ut idag och frågan är högaktuell. Den av regeringen tillsatta utredningen om försvarets  personalförsörjning har inte fått uppdraget  att utreda ett återupprättande av den allmänna värnplikten. Se även kommentar om utredningen på den här  sajten.

SvD-artikeln:

Den 16 juni 2009 fattade Sveriges Riksdag beslut om avveckling av värnplikten. Beslutet innebär att värnplikten – för att citera försvarsminister Tolgfors – ”skall fasas ut i tre steg”. Pliktsystemet upphör 1 juli i år, och från och med den 1 januari 2011 avses nuvarande utbildningsform helt ersättas med frivillig militärtjänst med kontraktsanställning av därtill lämpliga och hågade (marknadsmässigt avlönade) personer.

Riksdagsbeslutet togs med voteringssiffrorna 153 mot 150, alltså med endast tre rösters övervikt. Ett beslut av detta slag av för vårt försvar genomgripande karaktär bör för att säkerställa långsiktighet tas med bred parlamentarisk majoritet.

Den etappvisa avvecklingen av värnplikten kan visa sig bli ett av det mest okloka beslut som det svenska försvaret – och därmed Sverige som helhet – drabbats av i modern tid.Läs artikel