Säkerhetsexperter vill se uppbåd för alla – ”Armén krymper utan kvinnor”, hbl.fi

Harri Mikkola och Matti Pesu betonar att trots nya säkerhetshot, som pandemier, är traditionell krigsföring en hotbild som kvarstår. De arbetar med säkerhetsfrågor på Utrikespolitiska institutet, som är ett oberoende forskningsinstitut vid riksdagen.

[…] Ryssland är militärt starkare nu än för tio år sedan och landet har visat att de är beredda att använda militära medel om de anser att det är i nationens intressen, säger Mikkola.

– För Finlands del innebär det här att vi behöver ha en realistisk bild av Rysslands militära doktrin, vad deras militära kapacitet är och hurudana strategier de har.

– Men allra främst behöver vi se till att vår egen försvarsmakt nu och under de kommande åren är i tillräckligt gott skick så att tröskeln att attackera Finland förblir hög, säger Mikkola. […]

I ljuset av dagens säkerhetspolitiska situation anser Pesu att det är nödvändigt att behålla den allmänna värnplikten. Men han lyfter fram att armén kommer att krympa i och med att årskullarna krymper om inte fler kvinnor gör värnplikten. Försvarsmakten har redan slagit larm om att det är svårare och svårare att få tillräckligt med reservister.

Frågan om hur värnplikten borde reformeras diskuteras med jämna mellanrum. Det har talats om att värnplikten, eller någon form av samhällelig tjänstgöring borde gälla för alla. Pesu tror mest på förslaget att också kvinnor kallas till uppbåd. Läs artikel