S måste ändra sig om kärnvapen, dagensarena.se

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot (S)

Hållningen till kärnvapen blir en av de viktigaste frågorna vid den kommande socialdemokratiska partikongressen. Motioner har inlämnats med krav om ett tydligt stöd till FN-konventoinen om ett direkt förbud mot kärnvapen.

Sverige hade varit pådrivande i arbetet med den text som antogs med bred majoritet av en FN-församling 2017. Förbudet skulle träda i kraft när 50 medlemsstater hade ratificerat konventionen.

Den gränsen passerades förra året och konventionen har därmed en folkrättslig tyngd. Men från svensk sida har aldrig kommit något beslut om ratificering. […]

Argumenten för att vi nu inte bör fullfölja vårt arbete för kärnvapenförbudet är inte övertygande. Konventionen är förstås inte perfekt men den spikar en viktig princip om att innehav och användning av kärnvapen ska vara förbjudna.

Den ger en tydlig signal om att vi nu måste ta på allvar de ohyggliga konsekvenserna av krigföring med sådana vapen.

Påtryckningar från Washington ska vi förstås ta på allvar, men de kan inte få styra vårt agerande i denna ödesfråga. Läs artikel