Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2019, foi.se

[…] Rysslands auktoritära och västfientliga säkerhetspolitik kommer sannolikt att bestå under det kommande decenniet. Rysslands huvudsakliga målsättningar förblir att bli erkänd som en stormakt och att etablera en intressesfär i sitt närområde. Den höga takt med vilken de Väpnade styrkorna och den militära handlingsfriheten utvecklats under de gångna tio åren kommer dock sannolikt inte kunna bibehållas. Det närmaste decenniet kommer istället präglas av konsolidering av tidigare resultat, främst den uppnådda förmågan att initiera ett regionalt krig. Strategisk avskräckning kommer att förbli högprioriterat, i första hand med kärnvapenstyrkor. Framemot 2029 kommer en väsentlig ökning av Rysslands militära förmåga enbart kunna ske om den politiska ledningen tydligt prioriterar och tilldelar resurser för detta. Om så sker kommer det sannolikt utan förvarning.

Läs rapporten