Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 30 augusti 2019, presidentti.fi

[…] Ni tar emot tjänsten som yngre officer i en situation där vår försvarsförmåga är stark och bevakningen av våra gränser fungerar väl. Samtidigt förändras världen omkring oss och ställer oss ständigt inför nya utmaningar. Konkurrensen mellan stormakterna tilltar och utvecklingen av det geopolitiska läget är väldigt svår att förutse. I Östersjöregionen fortsätter den militära aktiviteten och samtidigt ökar den arktiska regionens betydelse i säkerhetspolitiken. Det regelbaserade internationella systemet har drabbats av allvarliga störningar. Vi måste arbeta för att försvara det internationella samarbetet. På samma gång måste vi dock vara beredda på att polariseringen och osäkerheten kommer att hålla i sig. Som jag har konstaterat är det i sista hand bara vi själva som kan svara för vår säkerhet och välfärd. […]

Unga beväringar och frivilliga kvinnor med olika bakgrund och från olika förhållanden rycker in likvärdiga, med samma rättigheter och skyldigheter. Ni har en viktig uppgift som utbildare och fostrare. Genom ert exempel skapar ni bland ert manskap en stark yrkeskompetens och en försvarsvilja som bär även i reserven. Vår nationella försvarslösning bygger på värnplikt, något vi har hållit fast vid även i en omvärld i förvandling. Och det är bra. Detta är en öppen, bekant, kostnadseffektiv och fungerande modell. Men också systemet med värnplikt lever i tiden. Försvarsmakten har under den senaste tiden vidareutvecklat beredskapen, utbildningen av beväringar och reservister samt truppernas och systemens kapacitet. I sista hand vilar vår beredskap och styrka framför allt på en kompetent krigstida reserv, där ni yrkesmilitärer utgör stommen. Läs talet