Rådet för utrikesfrågor (försvar) den 15 november – kommenterad dagordning, data.riksdagen.se

Regeringens ståndpunkt

Regeringen är positivt inställd till ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga inom ramen för befintliga budgetmedel. Det är viktigt att respektive organisations mandat och beslutsautonomi respekteras. Strävan att utveckla EU-Nato-samarbetet ligger i linje med vårt engagemang som medlem i EU och nära partner till Nato. Sverige har ett intresse av att de begränsade resurser som står till medlemsstaternas förfogande används på bästa sätt. Regeringen ställer sig positiv tillökat samarbete på de områden som föreslås i den gemensamma deklarationen som undertecknades i juli. För att ett konstruktivt samarbete mellan EU och Nato ska åstadkommas är det nödvändigt att undvika onödig duplicering inom såväl europeisk förmågeutveckling som bidrag till internationell krishantering. Läs den kommenterade dagordningen