Protokoll från riksdagsdebatten om värdlandsavtalet, riksdagen.se

Utdrag ur protokollet:

Stig Henriksson (V): Något som inte är oklart är dock följande – som upprepas fyra gånger i propositionen – Avtalet är avsett att användas över hela skalan av situationer då Sverige kan komma att ta emot Natos militära stöd, dvs. såväl i fredstid (t.ex. för övningar) som vid kriser och i krig i Sverige eller i närområdet. Det fortsätter i avsnitt 2.1 där det står: under Nato-ledd militär verksamhet. Det är vad avtalet handlar om – även krig i Sveriges närområde. Redan av avsnitt 1.2 framgår att den Natoverksamhet som ska kunna bedrivas från Sverige inkluderar angrepp på tredje part. Angrepp. Sverige kan alltså förvandlas till en bas för angrepp på tredje land.

Björn Söder (SD): Om Sverige tecknar ett värdlandsavtal med Atlantpakten riskerar vi att bidra till en situation där spänningarna mellan stormakterna ökar och att Sverige blir indraget i en eventuell konflikt. Att Atlantpakten eventuellt kan sätta upp en militärbas i Sverige enligt förutbestämda rutiner och med hjälp av andra förberedelser är något som andra stormakter måste ta i beaktande och räkna med i sina krigsplanläggningar. Dessa länder kommer givetvis att agera och reagera på något sätt. Hur vet vi inte, men att det blir reaktioner kan vi alla räkna med.

Sverige riskerar därmed att bli måltavla i händelse av konflikt, samtidigt som vi inte har den försvarsförmåga som krävs för att hantera en sådan situation. Det är inte att bedriva en ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik för Sverige.

Åsa Lindestam (S):Beträffande Nato och medlemskap antar jag att alla vet att vi socialdemokrater är emot att bli medlem. Den som tror att ett medlemskap betyder att Nato kommer att ta hand om oss i den nivå vi i dag befinner oss i när det gäller försvarsbudget har blivit grundlurad. Självklart måste många fler svenska kronor satsas på det svenska försvaret. Ett medlemskap betyder också att vi förändrar den säkerhetspolitiska situationen radikalt i vår del av världen. Vi ska själva stå för stabilitet och trygghet och ha ett försvar som visar på en tröskeleffekt som är tillräckligt hög för att en eventuell angripare direkt ska förstå att Sverige ger vi oss inte på.

Paragraf 5 i Natofördraget som säger En för alla, alla för en betyder att om någon av medlemmarna utsätts för ett väpnat angrepp så ska alla ställa upp. Vi i Sverige vill själva avgöra detta, inte låta Natos beslut vara rådande.

Jag tror inte vi ser den hotbilden mot Sverige i dag att vi som enskilt land skulle utsättas för ett angrepp av militär makt…Ett Natomedlemskap löser inte våra problem, utan det ökar hotbilden mot oss.

Hans Wallmark (M): Moderaterna vill ha ett effektivare försvar. Vi vill stärka vår försvarsförmåga. Värdlandsavtalet medverkar till detta! Det vi i dag har att behandla är inget Natomedlemskap light eller ens anslutning till 25 eller 30 procent. Det är en grundläggande skillnad på medlemskap och partnerskap. Värdlandsavtalet är i grunden att ordna en juridisk bas för fortsatt fördjupat samarbete. Det är inte mer än så. Men det är bra så. Arbetet för att få till stånd en färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap måste fortgå.

Jacob Dalunde (MP): Jag vill understryka att det även fortsättningsvis är regeringen som beslutar om huruvida utländsk trupp ska bjudas in till Sverige och vilken materiel som får införas. Inget av det som sker inom ramen för värdlandsavtalet kan ske på annan grund än genom en svensk inbjudan från regeringen. Den militära alliansfriheten och dess principer rubbas inte i någon mening eller på något sätt.

Peter Hultqvist: Kärnvapen har diskuterats här många gånger. Det har ibland nästan tyckts vara som att vi skulle få det utplacerat med omedelbar verkan. Kärnvapen ska inte och får inte placeras i Sverige. Det har varit en mycket långsiktig linje i svensk politik. De får inte medföras av gästande förband. Det har klargjorts i många internationella sammanhang, och vi har skrivit på icke-spridningsavtalet..Jag kan inte se att det (värdlandsavtalet, vår anm red) ändrar den svenska grundpositionen när det gäller förhållandet till Nato eller säkerhetspolitiskt. Vi kommer även fortsättningsvis att vara militärt alliansfria.

 Läs protokollet