Proposition om stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta viss försvarsmateriel. Bakgrunden är terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015. Frankrike begärde då stöd av övriga EU-länder i kampen mot Daesh. Regeringen anger att begäran avser bland annat stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagens bemyndigande ska avse överlåtelse av sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid.

Läs mer:

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/151615300webb.pdf