Pappers avd. 68:s årsmöte i Hallstavik den 23 mars, Uttalande mot värdlandsavtalet med Nato

Sommaren 2014 beslöt den dåvarande regeringen att förhandla med Nato om ett s k värdlandsavtal. Under stor tystnad arbetades avtalstexten fram och godkändes av regeringen under sensommaren. På Nato:s toppmöte i Wales den 4 september 2014 kunde så Sveriges ÖB underteckna avtalet. Frågan kom knappast upp under valrörelsen.

Under vintern 2015-16 har den nuvarande regeringen arbetat med en proposition kring avtalstexten som skall presenteras för riksdagen i senare i vår. För att avtalet skall börja gälla måste riksdagen godkänna (ratificera) det.

Syftet med värdlandsavtalet är att öka förutsättningarna för att ge och ta emot militärt stöd till/från Nato. Det handlar om att vårt territorium skall öppnas upp för upprättandet av baser, staber, vapensystem, krigsfartyg, flyg, drönare mm. Detta skall kunna ske under såväl fredstid som under kriser och krig. Något undantag för kärnvapen finns inte i avtalstexten.

Genom detta närmande till Nato inleder Sverige en äventyrlig utrikes- och säkerhetspolitik som går stick i stäv med den alliansfria neutralitetspolitik som vi tidigare fört och som hållit oss utanför krigets fasor under mycket lång tid. Vi riskerar med detta Nato-samarbete att bli ett krigsmål i ett europeiskt storkrig.

Vi anser att Sveriges utrikes- och försvarspolitik skall vara alliansfri och syfta till neutralitet i krig.

Därför kräver vi:

att                 Sveriges riksdag röstar nej till att godkänna (ratificera) värdlandsavtalet och de                       lagändringar som detta avtal kräver.

att                 Sveriges utrikes- och försvarspolitik skall bygga på alliansfrihet och syfta till neutralitet                       under krigstid.