Opinionsundersökningar i Sverige och Finland

I debatten om svensk alliansfrihet eller Nato-medlemskap används ofta hänvisningar till opinionsläget. Vardera sidan vill gärna peka på den trend man anser gynna den egna ståndpunkten. På den här sajten har vi varit återhållsamma med publicering av opinionsmätningar då de kan ha så varierande trovärdighet på grund av urval, tillfälliga svängningar och annat. Vi återger dock här två undersökningar då det kan vara intressant att se likheter och skillnader mellan Sverige och Finland.

Trots att en del förespråkare för svenskt Nato-medlemskap ibland framfört att opinionen i Finland håller på att bli mer positiv till Nato-medlemskap finns det lite som stöder det i den senaste undersökningen. Förre finske utrikesministern Erkki Tuomioja kommenterade sådana undersökningar vid ett möte på ABF i Stockholm 12 november med att 58 procent var emot Nato-medlemskap och 27 procent för och : ”Det har varit läget nu i 25 års tid”. Efter det har en ny undersökning publicerats som visar nästan samma sak, 55 procent emot och 22 procent för.

I Sverige har en viss ändring i opinionsläget skett under de senaste åren. Den undersökning som nu presenteras tar med ungdomar 16-25 år vilket tidigare inte har gjorts. I den gruppen finns en viss övervikt mot Nato-medlemskap, 34 procent gentemot 30 procent som är för medlemskap. I den grupp, 18-84 år, som vanligtvis brukar ingå i mätningar är läget stabilt mellan för och emot, 44 procent för och 44 procent emot.