Øket ryssisk operativ evne, Masteroppgave Forsvarets høgskole 2016, brage. bibsys.no

Øyvin Ravndal

[…] Utredningen belyser dermed en situasjon hvor norske styrker, på grunn av sin numeriske underlegenhet og defensive gruppering, kun har begrenset evne til nektelse overfor russiske styrker i forbindelse med et russisk strategisk overfall mot Øst-Finnmark. Uten evne til nektelse gir denne styrken også begrenset avskrekkende verdi. Grunnet de store avstandene og det korte tidsperspektivet er det også begrenset hvilken støtte norske styrker i Finnmark kan få fra sine allierte, så lenge kampene pågår. Dette medfører at den eneste gjenstående kilden til avskrekking er trusselen om gjengjeldelse fra Norges allierte. Selv om det i denne oppgaven forutsettes at Atlanterhavspaktens artikkel V blir utløst, understreker scenariostudien behovet for at norske styrker i Finnmark tar opp striden for å unngå et fait accompli, tilsvarende det Ukraina sto overfor på Krim.

Selv om dette av mange vil kunne oppfattes som en kontroversiell påstand, viser denne scenariostudien at det kan være rasjonelt av norske styrker å utgyte et visst «blodsoffer» i forsvarskampen om Finnmark. Dette kan være en forutsetning for å få eskalert situasjonen til et nivå som gjør det nødvendig for Norges NATO-allierte å gjengjelde den russiske aggresjonen. Dette understreker betydningen av at Forsvaret grupperer styrker i Finnmark som er utrustet for å kjempe. Bare dersom norske styrker er i stand til å ta opp kampen mot russiske styrker vil angriperne bli nødt til å anvende massiv vold for å nå sine mål. Läs utredningen