Norsk forsvar skal ikke lenger forvare landet men tjene USAs globale interesser, derimot.no

Einar Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste

[…] En oppsummering av begrepet norsk forsvar som ‘krigsforebyggende terskel’ slik det var til 2018, forteller at landet skulle beskyttes mot krigsødeleggelser, og at samfunnet var godt forberedt til å møte harde tider.

Som ensomt NATO-land på Den Skandinaviske Halvøy var Norge velsignet beskyttet mot en krig. Norge var ikke underlagt NATO-kommandoens felles operasjonsplaner som omfatter europeiske og amerikanske styrker.  […]

Med norsk forsvar om krigsforebyggende terskel var landet forskånet fra å bli blandet inn i denne europeiske krigen. Denne særegne posisjon i NATO-alliansen ga Norge en uvurderlig fordel: De beroligende bestemmelser og et nasjonalt forsvar var sterke signaler til alle land: Vi hadde gode muligheter til å unngå krig over folk og land.

‘Avskrekking’ er et nyord i strategien som fagområde. Begrepet består pr. definisjon av elementene ‘nektelse’ og ‘avstraffelse’.

‘Nektelse’ betyr kort og godt forsvar av egne land-, sjø-og luftrom. ‘Avstraffelse’ er selvforklarende. På godt norsk betyr det angrep mot fiendtlig land og mot deres skip og fly.[…]

Hvordan etterlever så Norge begrepet ‘avskrekking’ innen rammen av NATO’ pr. februar 2021, og hvilke konsekvenser har dette bruddet på norsk sikkerhetspolitikk i 2018?

‘Nektelse’ utføres med Flyvåpenets F-16 på Bodø Flystasjon. Tjenesten ‘Air Policing’ skal snart drives av en snau håndfull F-35 fra Evenes. De resterende tunge angrepsflyene er på Ørland der de utgjør en stor slagkraft.  […]

Marinen er liten med bare en av de fire fregattene sjødyktig. To luftputefartøyer kalt kystkorvetter seiler, noen er under vedlikehold og rearmering. Hva U-båtene bedriver er ukjent.    En liten avdeling kystjegere, den meget reduserte Brigaden i Nord-Norge og små avdelinger i Finnmark utgjør landforsvaret.   Heimevernet er redusert til 21 000 soldater, ytterligere 20 000 rulleføres men øves ikke. […]

Mer enn overraskende var ordene fra sjefen for Forsvarets Etterretningsstab da han i sin årlige ugraderte orientering i 2018 leverte følgende påstand: Den største trussel mot Norge er i Nord-Atlanteren, underforstått russiske luft- og sjøstridskrefter der. (Vår utheving.)

Denne direkte løgnen fra etterretningssjefen må ha blitt lagt i hans munn av andre enn staben på Lutvann. Som om at Norge og Russland ikke har en felles statsgrense inntil Sør-Varanger? Narrespillet som etterretningssjefen presterte er et eksempel på at Norge og norsk militær tenking blir fullstendig overstyrt av NATO les USA. Regjeringen Solberg har med etterretningssjefens ‘bekjennelse’ om at Atlanterhavet er den største trussel mot Norge utvetydig fortalt denne sannheten. En trussel over landegrensen blir oversett fordi Pentagon anser den som uvesentlig for USA. Forsvar av Norge som land ble utelatt i etterretningssjefens fremstilling. Läs artikel