Ministrarna vilseleder

Utgivarna

Tobias Billström, utrikesminister (M), och Pål Jonson, försvarsminister (M), skriver i Aftonbladet den 8 maj att regeringen denna dag har ”beslutat att överlämna propositionen om DCA-avtalet (försvarssamarbetsavtalet mellan Sverige och USA) till riksdagen”. I artikeln hävdar ministrarna:

”Lagrådet har granskat förslaget och funnit att det står i överensstämmelse med grundlagen, och de har inte i övrigt några principiella invändningar. Ett antal lagtekniska synpunkter och förslag har lämnats vilket inneburit mindre ändringar i förslaget.”

Detta är inte korrekt. Kärnan i regeringens proposition är att riksdagen ska godkänna DCA-avtalet. Regeringen har inte begärt att Lagrådet ska yttra sig om DCA-avtalet. Lagrådet har inte heller gjort det:

”Det är inte Lagrådets uppgift att ta ställning till om överenskommelsen är lämplig eller att granska enskilda delar av överenskommelsen. Lagrådets uppgift är i stället att granska de lämnade lagförslagen enligt de kriterier som nyss har angetts.”

I enlighet med detta har Lagrådet begränsat sig till att kommentera en rad lagtekniska förslag men inte DCA-avtalet som sådant. Att som Billström och Jonson gör vilseleda om granskningens omfattning ligger bara alltför väl i linje med hur de i övrigt har vinklat DCA-avtalets faktiska innehåll.

När de skriver att det i debatten ”sprids ett antal felaktigheter och missuppfattningar, ofta från de som också är motståndare till Sveriges medlemskap i Nato”, så slår det tillbaka mot dem själva.

Ministrarnas artikel återfinns här:

Ministrarna: Sverige blir ett säkrare land med DCA-avtalet (aftonbladet.se)

Lagrådets yttrande kan läsas här i regeringens proposition om DCA-avtalet:

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (regeringen.se)