Militära styrkor utan kännetecken tas in i territorialövervakningslagen, valtioneuvosto.fi

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 18 maj 2017 gett riksdagen en proposition med förslag till ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen. I propositionen föreslås det att territorialövervakningslagen ska ändras så att lagens tillämpningsområde också ska omfatta ett sådant militärt hot, vars statliga ursprung inte direkt kan identifieras t.ex. utifrån militära beteckningar. Också bestämmelsen om territoriekränkning i strafflagen ska ändras så att den omfattar soldater utan beteckningar.

Målet med propositionen är att få lagstiftningen om tryggandet och övervakningen av Finlands territoriella integritet att mera heltäckande motsvara det förändrade säkerhetsläget och hot av nya slag. Genom propositionen främjas realiserandet av skrivningen om utrikes- och säkerhetspolitiken i regeringsprogrammet. Läs meddelandet

Läs propositionen