Med ökad oro kring Östersjön måste Kustbevakningen stärkas, altinget.se

Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust

Sverige befinner sig i ett sårbart och utsatt läge. Detta blev extra tydligt vid explosionerna på Nord Streams gasledningar i slutet av september och Kustbevakningen har sedan dess bevakat platserna dygnet runt.

I det spända säkerhetsläget omkring Östersjön är det absolut nödvändigt med en Kustbevakning som kan agera snabbt och kraftfullt, men på grund av den ansträngda personalsituationen på myndigheten befarar vi från fackförbundet TULL-KUST att gränsen snart är nådd för vad organisationen mäktar med.

Våra beräkningar för budgetprocessen 2021 visade att det saknas minst 200 operativa kustbevakare i myndigheten, men givet det kraftigt försämrade omvärldsläget menar vi att det, för att uppnå en långsiktigt hållbar organisation, behövs så många som 400 nya kustbevakare för att organisationens alla uppdrag ska kunna utföras. […]

2019 undertecknades till exempel en överenskommelse som reglerar förutsättningarna för Försvarsmaktens utnyttjande av Kustbevakningen vid höjd beredskap eller krig. Det innebär att under höjd beredskap eller krig ska personal och materiel ur Kustbevakningen ställas till Försvarsmaktens förfogande för övervakning, transporter och andra uppgifter. Kustbevakningen ska också vid begäran bistå Försvarsmakten. Denna samverkan är viktig och senare i år ska en ny överenskommelse slutas mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten. Läs artikel