Krigsförbandsövning som smäller högt, forsvarsmakten.se

Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
– Nu har vi gått in i det skede där vi börjar samträna plutoner och kompanier. Rent konkret handlar det om utbildning. Den pliktpersonal som nu kommit in är tidigare utbildad på en artilleribataljon med Haubits 77, Terrängbil 11, 30 och 40. Och när det kommer till skjutmetoder, skjutreglementen förbandshandböcker och annat så har allting förändrats sen de var inne sist, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, chef för 91:a artilleribataljonen. Läs pressmeddelande