Kommenterad dagordning: Utrikesministrarnas möte den 17 juli 2017, regeringen.se

Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi vilken utgår från en bred syn på säkerhet. Regeringen stödjer aktivt det pågående arbetet för att stärka den gemensamma säkerhetsoch försvarspolitiken, med betoning på en ökad europeisk förmåga för civil och militär krishantering…

Nordkorea: Regeringen välkomnar diskussion vid FAC om situationen i Nordkorea och EU:s hållning i ljuset av det ökade spänningsläget. Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram, som FN:s säkerhetsråd enhälligt har fördömt, utgör ett hot mot regional stabilitet och internationell fred och säkerhet…Utöver effektiv implementering av de sanktioner som har antagits av FN och EU, finns ett stort behov av förtroendeskapande åtgärder och dialog för att åstadkomma en varaktig lösning. EU har goda möjligheter att bidra till detta när förutsättningarna är de rätta, i enlighet med EU:s kritiska engagemangspolitik. Läs dokument