Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 19 juni 2017, regeringen.se

Inför utrikesministrarnas möte i Luxemburg den 19 juni står bland annat följande punkter på dagordningen:

  • Genomförande av EU:s globala strategi (EUGS)
  • Terrorismbekämpning
  • Samarbete mellan EU och Nato
  • Irak
  • Migration

Samarbete mellan EU och Nato.

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU-Natosamarbetet. Rådsslutsatser förväntas antas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga. Regeringen välkomnar att den gemensamma EU-Natodeklarationen genomförs i enlighet med rådets slutsatser från den 6 december 2016 och ställer sig positiv till praktiskt samarbete, t ex gällande motverkande av hybridhot. Regeringens hållning är att samarbetet bör ske på basis av komplementaritet och med respekt för respektive organisations mandat och beslutsautonomi. Läs pressmeddelande