Kommendören för försvarsmaktens tal vid 222:e försvarskursens öppnande, puolustusvoimat.fi

…Finland deltar med en stark insats i övningarna som Sverige är värd för. I Aurora deltar vi med trupper på flera hundra personer från samtliga försvarsgrenar, och i övningen Northern Coasts deltar vi med en avdelning på sju fartyg och ungefär 250 marinsoldater. I övningarna utvecklar vi samverkansförmågan mellan Finland och Sverige samt annan internationell militär samverkansförmåga. Övningarna ökar även våra truppers kunnande och kompetens i en multinationell miljö.

De omfattande krigsövningarna som arrangeras samtidigt på båda sidorna av Östersjön kan väcka ovisshet och även oro i olika kretsar. Övningar är dock en del av försvarsmakternas normala verksamhet. Varje land har rätt att öva på sina egna områden. Det är även tillåtet att öva i det internationella luftrummet och i det internationella havsområdet – självfallet utan att äventyra andras säkerhet eller störa andras verksamhet. Av de pågående övningarna har övningen Northern Coasts arrangerats på Östersjön årligen från och med år 2007. Zapad-övningens historia igen går tillbaka ända till tiden för kalla kriget. I enlighet med sitt namn ordnas den i de västra delarna av Ryssland med jämna mellanrum…

Finland har förbundit sig till utvecklingen av EU:s försvarssamarbete. Ur försvarsmaktens synvinkel är det dock viktigt att man då samarbetet intensifieras tar i beaktande inte bara unionens strävanden utan även medlemsländernas behov. Beslut om förbindelserna bör kunna fattas ur de utgångspunkter som berör hemlandets försvar utan att äventyra de prestationsförmågor eller resurser som behövs för det nationella försvaret. Läs talet