Interpellationsdebatt tisdag 13 oktober 2015, Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato

Kommentar:

Interpellationsdebatten i riksdagen den 13 oktober gällde bland annat om svenska regeringen inlett någon form av förhandlingar med Storbritannien om deltagande i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF).

I diskussionen underströk försvarsministern Peter Hultqvist att inga förhandlingar förs mellan Sverige och Storbritannien om JEF. Ett PM om JEF har kommit till departementet från Sveriges försvarsattaché i London och har sekretessbelagts av regeringen. Peter Hultqvist sa om den fortsatta hanteringen av JEF: ”Jag kommer att träffa den brittiske försvarsministern framöver. Jag får se om han kommer att nämna det här.”

Försvarsutskottet har begärt att få ta del detta JEF-dokumentet och försvarsministern lovade att utskottet skulle få ta del av det dock med förbehållet att det är sekretessbelagt. Protokollet från Försvarsutskottets möte i början av oktober då JEF diskuterades har ännu inte offentliggjorts.

Bildandet av den 10 000 man starka JEF började i december 2012. Styrkan är utformad för att operera på egen hand eller tillsammans med Nato, EU eller FN på uppdrag i Europa, Mellanöstern eller Persiska viken. Deltagande stater är Storbritannien, Danmark, Norge, Estland, lettland, Litauen och Holland. Styrkan beräknas fullt operativ 2018. Läs protokollet från debatten