I dag viktig granskning – i morgon kriminellt? aftonbladet.se

Eric Rosén, biträdande kulturchef på Aftonbladet

Beslutet fattades redan i april. Några protesterade förstås, men det märktes inte.

Den nya lagen om utlandsspioneri kommer därför att börja gälla den 1 januari 2023. Enkelt uttryckt innebär det att Försvarsmakten och andra myndigheter får mycket större makt att begränsa vad svenska medier får skriva.

Först måste beslutet dock fattas en gång till. Så måste det gå till eftersom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska ändras. När grundlagar justeras krävs som bekant ett val emellan. Så att folket får chansen att säga sitt. Det har vi tydligen gjort nu och den 10 november kommer beslutet att justeras i Konstitutionsutskottet. Sen är saken klar.

Framför oss har vi nu därför en allvarlig inskränkning av fria och oberoende mediers möjligheter att granska och avslöja missförhållanden kopplade till Sveriges internationella samarbeten. Det ska alltså bli straffbart att röja uppgifter som stör eller kan störa Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig organisation. […]

Nils Funcke och Ingemar Folke har lyft fram hur den nya lagens formuleringar kan göra det brottsligt när medier röjer uppgifter som riskerar att leda till ett ”långvarigt avbrott i Sveriges mellanstatliga förbindelser eller till att Sverige stängs ute från fortsatt samarbete eller inte längre får delta i utbytet av hemlig information”. Läs artikel

Läs även kommentar till förslaget av Ingemar Folke.