Hvor er regjeringens orientering til folket om den nye atomvåpenstrategien? nordnorskdebatt.no

Frank Rognsaa, Hansnes

Fremmede militære fartøyer har ingen rett til norsk territorium eller havner, jfr. Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer.

I forskriftens §3, ”Søknad”, heter det at for reaktordrevene fartøyer skal søknad være mottatt senest 14 dager før anløpet er planlagt å finne sted via Utenriksdepartementet. Godkjenning av en atomubåt til norsk farvann, der hele seilasen skal være beskrevet, er dermed alene et statlig anliggende.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nærmest truet Tromsø kommune til å ta imot atomubåter ut i fra havne- og farvannsloven som er ment for sivil trafikk. Sitat §27:”Formålet med bestemmelsen er å sikre sjøtransporten en stabil, forutsigbar og ikke-diskriminerende tilgang til havneinfrastruktur, noe som vil bidra til å fremme sjøtransporten som transportform”. ”Mottaksplikten gjelder ikke ved risiko for miljø og sikkerhet”

Her skal sjøtransporten som transportform fremmes samt sikkerheten for miljøet.

Når Bakke-Jensen bruker §27 som en generell rettighet for fremmede staters atomubåter er han på villspor. Spørsmålet har en helt annen viktighet enn formålet med havneloven. Bakke-Jensen synes heller ikke å forstå at atomvåpen er altomfattende eksistensielt katastrofalt farlig for liv, land og klode. Läs artikel