Håll fast vid neutraliteten, Torsten Almquist Ordförande, Utrikespolitiska samfundet i Finland rf, Hufvudstadsbladet

Ett fullt medlemskap i Nato skulle i konfliktfall jämna vägen för USA till Rysslands nordvästliga områden.Finlands och Sveriges försvarsministrar är inbjudna att delta i en arbetsmiddag på ministernivå i dag i Bryssel, för att diskutera säkerhetssituationen i regionen (HBL 6.2). I skönskrivning för att ”vårda ländernas Natopartnerskap” – i brutal prosa för att planera gemensamma militära åtgärder i en väpnad konflikt med Ryssland.

När Brysselpaktens tvingande kollektiva försvarsgemenskap upphörde i och med att den Västeuropeiska unionen 2010 upplöstes, sögs Nato upp av USA. Reglerna för Nato anpassades givetvis för att passa USA:s behov. Brysselpakten ersattes av Washingtonpakten – utan tvingande kollektivt försvar. USA förbehöll sig rättigheten att i egen kompetens avgöra sina militära ingripanden. Strategiskt är Finland med Finska viken och Sverige med sina stora kust- och landområden av utomordentligt stor betydelse för USA. I kampen om hegemonin i världen står USA och Ryssland mot varandra. Ett fullt medlemskap i Nato skulle i konfliktfall jämna vägen för USA till Rysslands nordvästliga neuralgiska områden med storstäder och Ishavsförbindelse. Därför vill USA med lock och pock få in Finland och Sverige som fullvärdiga medlemmar i Nato.
Finland och Sverige är militärt neutrala länder, som torde ha all orsak att hålla fast vid sin deklarerade militära neutralitet. Läs artikel