Frankrikes begäran om bistånd behandlades i skriftligt förfarande för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (Finland)

Pressmeddelande: Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade i skriftligt förfarande tisdagen den 17 november Frankrikes begäran enligt bestämmelsen om ömsesidigt bistånd mellan EU-länderna (FEU 42.7) om solidaritet gentemot Frankrike mot hela Europas fiende.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott konstaterade att EU är en säkerhetsgemenskap, vars betydelse framhävs i hotfulla situationer mot Europa. Klausulen om ömsesidigt bistånd har en stark politisk och principiell betydelse och den är ett uttryck för solidariteten mellan medlemsländerna.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland har beredskap och vilja att visa sin solidaritet gentemot Frankrike i enlighet med grundfördragen och deras anda. Finland agerar på det sätt som vi önskar att andra agerar gentemot oss. Finland stöder Frankrike med till buds stående medel. Ärendet behandlas på nytt när Frankrike har framfört en mer konkret begäran.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet