Frågor och svar om undantagstillstånd, valtioneuvosto.fi

Utdrag ur Finlands bestämmelser.

Som undantagsförhållanden anses ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet, ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp eller om annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp, om befogenheter enligt denna lag måste tas i bruk omedelbart för att avvärja verkningarna av hotet, sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner, en synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den, samt en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig olycka. […]

I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. I lagen föreskrivs dessutom om myndigheternas förberedelser inför undantagsförhållanden. Befogenheter enligt beredskapslagen får utövas endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter. Beslut om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen fattas genom förordning av statsrådet (ibruktagningsförordning). I beredskapslagen har det föreskrivits om olika befogenheter för undantagsförhållanden. I denna situation tillämpas inte alla befogenheter som föreskrivits i lagen. Endast enstaka befogenheter har tagits i bruk. I fråga om smittsamma sjukdomar möjliggör beredskapslagen under vissa förutsättningar att man ingriper i bland annat undervisningsverksamheten. Läs dokumentet