Försvarsministerns bedömning av NBT-avtalet, riksdagen.se

Hans Wallmark har frågat mig vilken bedömning jag gör av hur ett svenskt ratificerande av NBT-avtalet skulle påverka Sveriges existerande försvarssamarbeten med Natoländer samt Sveriges framtida möjligheter att bli Natomedlem.

I linje med Sveriges etablerade aktiva nedrustningspolitik valde regeringen att delta i de förhandlingar som inleddes i FN i mars i år om en konvention som syftar till att förbjuda kärnvapen. Ett viktigt ingångsvärde för regeringen var att en svensk anslutning till konventionen inte skulle påverka våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med andra länder och organisationer.

Förhandlingarna avslutades den 7 juli och nu föreligger en konventionstext som fick stöd av 122 av de deltagande 124 staterna i förhandlingen. Innan ett undertecknande kan bli aktuellt måste en utredning genomföras, bland annat av dess juridiska räckvidd, konsekvenser för försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten samt konsekvenser för export och import av försvarsmateriel och för forsknings- och teknologiutbyte.

Ett eventuellt beslut att i ett senare skede ratificera avtalet förutsätter riksdagens godkännande. Läs svaret