Försvarsminister Peter Hultqvist: ”Sverige behöver utbilda 5.000 värnpliktiga årligen”, dn.se

För att ytterligare förstärka personalförsörjningen av det militära försvaret vill vi öka grundutbildningen av värnpliktiga från 4.000 till 5.000 årligen. Det är i första hand ett sätt att bemanna den organisation som är beslutad. Men det har också en positiv effekt på försörjningen av yrkes- och reservofficerare…

I det frivilliga försvaret omsattes personalen individvis, baserat på den enskildes vilja till tjänstgöring. Den nu aktiverade värnplikten och de uppgifter som dimensionering mot väpnat angrepp ställer, kräver ett system där förband produceras och omsätts i sin helhet. Detta gäller i första hand armén, men kan även gälla till exempel basförbanden i flygvapnet och marinen. Regeringen har i regleringsbrevet för 2018 gett Försvarsmakten i uppgift att föreslå ett sådant system. Att genomföra detta kommer att vara centralt för att stärka vår militära förmåga…

I skuggan av diskussioner om enskilda avancerade materielsystem eller abstrakta belopp som ska skjutas till försvaret, försvinner frågor om uthållighet över tiden. Att kvantitet också är en form av kvalitet har historien visat oss gång efter annan. Därför är ett robust försvar av landytan en viktig del i det fortsatta arbetet med att stärka vårt lands försvarsförmåga. Läs artikel