Försvarsminister Peter Hultqvist om svenskt deltagande i Joint Expedetionary Force, riksdagen.se

Svar på fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) om svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att under 2016 ge besked om svenskt deltagande i det i inriktningspropositionen utpekade JEF, Joint Expeditionary Force.

Sverige bedriver en säkerhets- och försvarspolitik som kombinerar en förstärkt nationell försvarsförmåga med fördjupade försvarspolitiska samarbeten med länder och organisationer i vår närhet. Regeringen anser att Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten med tyngdpunkt i norra Europa. Vi strävar också efter tillgång till de mest avancerade och komplexa övningarna, vilket är viktigt för Försvarsmakten – för den egna utvecklingen, interoperabiliteten och förmågan att bidra effektivt i kvalificerade internationella krishanteringsoperationer. JEF omnämns i den försvarspolitiska inriktningspropositionen som ett exempel på denna typ av samarbete. Därtill är det ett prioriterat samarbete för våra grannar i Norden och Baltikum.

I samband med mitt besök i London i juni fick jag mer information om JEF. Min avsikt är att tillsammans med Finland analysera frågan om ett deltagande. Vid behov avser regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.

Stockholm den 25 juli 2016, Peter Hultqvist Läs roksdagens protokoll