Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinens dagorder 1 augusti 2019

Finland har i förhållande till landets storlek en stark försvarsförmåga, vilket är viktigt för stabiliteten i hela Norden. Trupperna och personalen har en hög beredskapsnivå, värnplikten fungerar väl, strategiska projekt är under beredning och det internationella samarbetet stöder försvarsmaktens utveckling. Från beväringar och reservister får vi den bästa responsen genom tiderna, och arbetsklimatet bland personalen är positivt. Vi har stöd av medborgarnas starka försvarsvilja. Vår nuvarande försvarslösning står emot trycket från förändringarna i omvärlden. För att förebygga, hantera och avvärja allt mer komplexa hot behöver vi system som grundar sig på modern teknik och en stor reserv som har sin utgångspunkt i värnplikten. De viktigaste projekten under nästa årtionde – Flottilj 2020 och HX-projektet – har redan inletts. Beslut som fattas om dessa projekt har en avgörande inverkan på hela försvarssystemet. Stora satsningar har också gjorts på underrättelse- och cyberförsvarsförmågorna. […]

Genom att värdepluralismen i det finländska samhället ökar betonas vikten av att bibehålla medborgarnas tilltro till värnplikten. Vi måste förtjäna medborgarnas förtroende genom vårt dagliga arbete. Det är försvarsmaktens ansvar att utveckla utbildningssystemet för värnpliktiga så att det följer med sin tid. Att genomföra programmet Utbildning 2020 med framgång är en prioritet under de närmaste åren. Försvarsmaktens allt mer omfattande ansvar för den frivilliga försvarsutbildningen skapar också nya möjligheter att inkludera reservister och utveckla vårt lokala försvarskoncept.  Läs dagordern