Försvarsmakten måste stödja militär alliansfrihet! Överste Per Blomquist

Samverkan och även samarbete i Norden är bra – men utan USA/Nato. USA/Nato och Ryssland, kärnvapenmakter med avancerat stridsflyg, får klara sina mellanhavanden på politisk och diplomatisk nivå! Deras krig kan och ska vi inte påverka!

Uppe i det blå, i luftrummet, kan inget uträttas av Nordens försvarsministrar. Men under finsk ledning på marken kan den politiska ledningen samverka och nå en realistisk samsyn inom försvars– och säkerhetspolitik.

Gamla svenska generaler, ”de sjutton”, måste tänka om. De måste lämna övermodet från tiden efter andra världskriget – svenska kärnvapen och stridsflyg – då supermakten Sovjetunionen skulle slås vid ”gräns och kust”, som det hette. Den historiska processen har hos de äldre varit starkt pådrivande för offensivt tänkande. Felaktigt befinner sig alltjämt svensk militär och politisk ledning i sin planering – uppmuntrade av USA/Nato? – i detta offensiva tankemönster.

I Norden behövs inte mer hot om preventivt anfallskrig, med eller utan kärnvapen. Här behövs ett försvar för fred och trygghet!

Kärnvapen och kriget i luftrummet gör att krig i Nordeuropa är högst osannolikt, menar många. Krig kan dock föras på lägre nivå – Irak, Georgien, Ukraina! Alla möjligheter och deras konsekvenser måste dock ingå i en planering mot krig. Regeringen borde genomföra en totalstrategisk analys, menar generallöjtnant Carl Björeman i antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Då strategin saknas återstår endast en öppen debatt.

Luftförsvarsutredningen (SOU 2014:88) visar tydligt att stormakterna, de som till äventyrs kan inleda krig, från sina utgångsgrupperingar kan slå ut det lilla flyg en småstat kan kosta på sig. Stormakternas luftfarkoster med ”luftmakt”, som det numera heter, utrustad med kärnvapen gör ”storkriget”– återigen – osannolikt.

Kärnvapenmakterna kan dock på det mellanliggande markterritoriet skaffa sig väsentliga defensiva och offensiva fördelar. Detta gäller särskilt om dessa områden inte är försvarade. Om de däremot försvaras, tvingar de upp stormakterna till den osäkra och osannolika nivå – avancerat flyg med kärnvapen – som är lika med ”storkrig”.

Ett enkelt folkförsvar enligt finsk modell i alla nordiska länder ger en stark krigsavhållande effekt och bidrar till avspänning och stabilitet i Norden till nytta för hela Europas fredliga utveckling.

 

FOTNOT: ”De sjutton” syftar på de högra militärer som på DN-debatt 19/4 2004 argumenterade för stående armé och värnplikt i vila.