Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft – inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025

Tisdagen den 14 maj 2019 överlämnade Försvarsberedningen sin slutrapport Värnkraft – inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 till försvarsminister Peter Hultqvist.

I rapporten gör Försvarsberedningen en uppdaterad och fördjupad säkerhetspolitisk analys. Beredningen konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa har över tid försämrats till följd av Rysslands agerande. Utvecklingen i Asien, särskilt Kinas snabba utveckling och stärkta roll, kommer att få allt större betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. De europeiska staterna måste axla ett större ansvar för sin egen säkerhet och för sitt försvar.

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret, inklusive det militära försvaret, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.

Försvarsberedningen lämnar i rapporten bland annat förslag om en förstärkt och utökad krigsorganisation. Förändringarna syftar till att åstadkomma en bättre balans mellan ingående delar, till exempel ledning, verkansdelar och stödfunktioner, samt att skapa en bättre uthållighet genom fler förband. Läs pressmeddelande

Rapporten finns att läsa här