Försvaret redo att delta i insats i Hormuzsundet – så här tycker riksdagspartierna, metro.se

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna

– Vi är positiva till det, men den behöver inte i alla delar vara militär. Det finns flygplan inom kustbevakningen som också är en potentiell resurs vid en sådan insats. […]

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

– Vi vill att Sverige, precis som Danmark har signalerat, ska bidra till en säkerhetsstyrka. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– Sverige är en väldigt exportberoende nation och 90 procent av vår export går via handelsfartyg. Så det är av svenskt, europeiskt och internationellt intresse att en av världens viktigaste transportleder hålls öppen. Skulle det bli stopp där får det väldigt ödesdigra konsekvenser för hela världsekonomin.[…]

Roger Richtoff, försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

– Om uppdraget gäller att gå in och skydda och eskortera handelsfartyg ska Sverige delta. Men det är viktigt att också på diplomatisk väg försöka lösa den här knuten. […]

– Sverige ska delta med till exempel enskild stabspersonal, sjukvårdspersonal, alternativt övervaknings- eller radarutrustning – på de områdena kan vi bidra på ett bra sätt. Men vi säger blankt nej till att svenska soldater ska åka ner dit.[…]

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Det är bra att ÖB har klargjort förutsättningarna. Sverige ska stå upp för fri sjöfart och vara beredda att delta. Innan ett slutligt beslut fattas måste de politiska grunderna för en sådan insats klarläggas. Det måste finnas ett tydligt uppdrag där alla inblandade är eniga för att undvika riskerna för ändamålsglidning. Det är även viktigt med samråd i EU och den nordiska kretsen. […]

– Sverige och EU ska medverka till diplomatiska lösningar för att säkra handelsfartygens säkerhet, JCPOA:s framtid och undvika en militär konflikt.[…]

Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet

– Det är bra och betryggande att den svenska försvarsmakten har kapacitet och möjlighet till ett eventuellt deltagande i en sådan internationell insats. Det är ännu för mycket som är oklart kring insatsernas utformning, inbördes förhållande till varandra och folkrättsliga mandat. Det behövs betydligt mer underlag för att Sveriges riksdag ska kunna fatta ett sådant beslut. […]

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna

– Det finns för närvarande ingen anledning att utesluta något. Moderaterna har sedan en dryg vecka tillbaka krävt att regeringen inventerar vilka åtgärder som kan vidtas; civila, politiska, diplomatiska eller militära. Men Försvarsmaktens bedömning har ännu inte delgetts oss. […]

Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet

– Vänsterpartiet är skeptiska till deltagande då Sverige riskerar att dras in i en konflikt mellan västländer och Iran.

Vad bör Sverige göra istället för att hjälpa till att garantera handelsfartygens säkerhet om man inte deltar i insatsen?

– Det krävs förhandlingar för avspänning inom ramen för FN:s säkerhetsråd, så som skedde med det kärntekniska avtalet. En långsiktig lösning kan endast nås på diplomatisk väg. Det är viktigt att komma ihåg den starka koppling som finns till det kärntekniska avtalet. Sverige har en viktig diplomatisk roll att fylla genom sitt ordförandeskap i FN:s atomenergiorgan IAEA. En militär insats riskerar att bli långdragen.

Finns det något scenario där Vänsterpartiet skulle rösta ja för ett svenskt deltagande?

– Om såväl den amerikanska som brittiska insatsen får FN-mandat kan det bli relevant för Sverige att delta för att upprätthålla fred i Mellanöstern.[…]

Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

– Regeringen har inte fattat något beslut om deltagande i något maritimt initiativ i Hormuzsundet utan har fortsatta diskussioner och analyser utifrån den informationen som vi har fått. Läs artikel