För­svåra inte enig­het, Yngve Sunesson, Laholms Tidning

För­svars­be­red­ningen som har till upp­gift att läg­ga för­slag om det fram­ti­da för­svarets ut­formning har nu in­lett sitt ar­be­te. Men rege­ringens di­rek­tiv verkar kun­na skapa svå­rig­heter. För första gången nå­gon­sin har be­redningen näm­li­gen fått be­gränsande di­rek­tiv ge­nom att tvingas fö­re­slå fi­nan­siering av sina för­slag.
I Sve­ri­ge brukar inte skatter vara spe­ci­al­des­ti­ne­rade till vissa upp­gifter. Där­för är det olo­giskt att för­svars­be­red­ningen, som ska fö­re­slå för­svarets ut­formning ut­ifrån en sä­ker­hets­po­li­tisk ana­lys, ska behöva diskutera vilka skatter de kan enas om. Det borde vara fi­nans­de­par­te­mentets upp­gift…

Den sä­ker­hets­po­li­tiska ut­vecklingen i Ös­ter­sjö­om­rå­det och än mer i Öst­eu­ro­pa, sär­skilt Ukrai­na, har gjort att de flesta par­tier är in­ställda på att för­svaret måste stär­kas lång­sik­tigt. Kom­men­tarer från så­väl för­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist (S) som fö­re­trä­da­re för alla allians­par­tierna har varit myc­ket tyd­liga.
Där­för finns det för­ut­sätt­ningar för att enas lika brett som ti­digare, om vil­jan att enas finns. Men då måste be­redningen få ägna sig åt för­svaret, utan att be­höva snegla mot tak­tiska be­döm­ningar av olika skat­te­för­slag. Läs ledaren