Finska regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringen har gett riksdagen en proposition om ändring av värnpliktslagen.

I värnpliktslagen föreskrivs att ett syfte med repetitionsövningarna är att flexibelt höja den militära beredskapen. De värnpliktiga ska emellertid förordnas till en övning minst tre månader innan övningen börjar, vilket innebär att det inte finns några faktiska möjligheter att utnyttja repetitionsövningarna för att höja beredskapen. De kriser som har inbegripit användning av vapenmakt under de senaste åren har i typiska fall utvecklats överraskande och snabbt, ofta inom loppet av ett par dagar eller veckor.

I propositionen föreslås följaktligen att man ska kunna göra en avvikelse från tidsfristen på tre månader vid förordnande till repetitionsövning, om 1) det vid övningen är frågan om att flexibelt höja den militära beredskapen och 2) ett behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det. Läs artikel