Finland – större än sin storlek i världen, valtioneuvosto.fi

Finlands regering:

Finland ska bedriva en utrikes- och säkerhetspolitik som syftar till att stärka Finlands internationella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och till att upprätthålla ett fungerande samhälle. Det viktigaste målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att undvika att hamna i en militär konflikt. Finland ska utöva en aktiv stabiliseringspolitik för att förebygga militära hot och minska spänningen också överlag. Finland tillåter inte att dess territorium utnyttjas i fientligt syfte mot andra stater.[…]

Finland hör inte till någon militär allians och ser till att den egna försvarsförmågan är tro- värdig. Finland deltar i sådant säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete som stärker detta syfte, i Europeiska unionen och inom ramen för Natopartnerskapet och det nordiska sam- arbetet. Också det bilaterala samarbetet ingår i helheten. Ett fördjupat försvarssamarbete mellan militärt alliansfria Finland och Sverige ger särskilda möjligheter att stärka våra län- ders försvar. Finlands försvarsförmåga ska stödja landets allmänna utrikes- och säkerhets- politiska linje.[…]

Finland upprätthåller goda och konstruktiva förbindelser med Kina, Ryssland och Förenta staterna och strävar efter att agera så att de spänningar som kommer till synes i stormakts- förhållandena inte försvagar det regelbaserade multilaterala internationella samarbetet eller respekten för internationell rätt.[…]

De nordiska länderna ska utgöra världens bäst integrerade region. Finland vill underlätta rörligheten mellan de nordiska länderna för allmänheten. Finland verkar aktivt för att av- veckla befintliga gränshinder och strävar efter att i ny lagstiftning se till att det inte upp- står nya gränshinder mellan de nordiska länderna. Finland understöder nordiskt samarbete också i EU, FN och på andra internationella arenor. I det nordiska samarbetet prioriteras praktiska resultat bland annat som föregångare i arbetet mot klimatförändringen, i digitaliseringen, på det kulturella området och inom försvaret. Läs deklarationen