EU-nämndens uppteckningar den 9 augusti: Den strategiska kompassen, riksdagen.se

Kabinettssekreterare Robert Rydberg:

Omvärldsläget understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att främja fred och säkerhet såväl i vår egen del av världen som globalt. Sverige stöder därför utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete genom framtagandet av den strategiska kompassen.

Arbetet med detta instrument utgår från de slutsatser som antogs av rådet i juni 2020 och i maj 2021. Krishantering, motståndskraft, förmågeutveckling och partnerskap står i fokus.

Utrikesministern kommer vid FAC att understryka att man i detta arbete måste utgå från en bred syn på säkerhet och att EU:s mervärde ligger i förmågan att kunna kombinera både militära och civila verktyg. Den strategiska kompassen bör bidra till att stärka EU:s handlingsförmåga som global aktör genom hela konfliktcykeln. Här ingår också genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Regeringen vill även se en närmare samordning mellan den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt rättsliga och inrikes frågor.

Sverige anser vidare att den strategiska kompassen bör omfatta både ett förmågeutvecklande och ett insatsfrämjande perspektiv. Pakten för civil GSFP bör genomföras fullt ut och resultat uppnås inom försvarsinitiativen, däribland Pesco, det permanenta strukturerade samarbetet. Läs protokollet