En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor, regeringen.se

I promemorian behandlas vissa frågor relaterade till illegal hantering av vapen och explosiva varor. Därutöver behandlas frågan om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. […]

Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas. […]

I uppdraget ingår att analysera om det finns skäl att ge regeringen möjlighet att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Vid behov ska författningsändringar föreslås.[…]

Förslag: Det införs en möjlighet för regeringen att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
Bemyndigandet för Försvarsmakten bör införas i vapenförordningen. Läs PM och pressmeddelande