Cold Response 2020, forsvaret.no

[…] Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars. Allerede i januar 2020 blir det synlig aktivitet enkelte steder i landet, ettersom en del av de allierte deltakerne kommer til Norge for å forberede seg til øvelsen. Øvelsen i 2020 ser ut til å bli den største av Cold Response-øvelsene som til nå er gjennomført. Målene med øvelsen Norge er ledende innen vintertjeneste i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. Øvelsen skal sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitets strid under krevende vinterforhold. En annen viktig del av øvelsen er å trene de store amfibiske kapasitetene. Dette betyr at man øver på å beherske overgangen mellom kyst og land. Dette kan for eksempel skje ved at militære sjøstyrker tar seg til land med landgangsfartøyer og helikoptre for å angripe et mål. […]

Cold Response er en norsk-ledet vinterøvelse hvor NATO-allierte og partnerland er invitert til å delta. Så langt er det bekreftet at styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Latvia, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge. I overkant av 19 000 soldater vil delta på øvelsen. Det endelige antallet deltakere, og hvilke land som stiller, vil kunne endres noe fram mot øvelsen. Det vil komme mer informasjon om dette på denne nettsiden når øvelsen nærmer seg. Cold Response, som ledes av Forsvarets operative hovedkvarter, har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse. Totalforsvaret Som en del av øvelsen vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon. Läs artikel