Av­skaffa kärn­va­pnen, Yng­ve Su­nes­son, skd.se

…Ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) hade lite pro­blem. Själv­fal­let gra­tu­lerade hon ICAN till priset. Hon var med på FN-kon­fe­rensen när kärn­va­pen­för­budet for­mu­lerades. Sam­ti­digt på­går in­ten­siva för­hand­lingar i re­ger­ingen om Sve­ri­ge ska ra­ti­fi­cera det här av­talet, efter­som Nato är emot.
Visst har FN:s för­bud mot bio­lo­giska och ke­miska va­pen i stort sett varit fram­gångs­rika, även om Iraks Sad­dam Hussein och Sy­ri­ens Bashar al As­sad an­vänt kem­va­pen som ter­ror mot in­terna mot­stån­da­re. För­buden mot per­son­mi­nor och klus­ter­bomber har bi­dragit till att minska an­vändningen av des­sa grymma va­pen.
Kärn­va­pen om­fattas av an­dra kon­ven­tioner, främst icke­spri­dnings- och prov­stopps­av­talen, som båda stad­gar suc­ces­siv av­veckling. Vik­tigare än ett nytt för­bud är att få dem att fun­gera ef­fek­tivare.
Några som verk­li­gen gjort skill­nad re­dan är för­hand­la­rna bak­om av­talet med Iran om att stoppa kärn­va­pen­för­be­re­del­serna. De borde fått priset. Läs ledaren