Aurora 17 övningsplan, Försvarets Forum 03/2017

Scenariot är en eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde där Sverige utsätts för ett strategiskt överfall och Försvarsmakten ska försvara svenskt territorium. Målet är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta en kvalificerad motståndare och framförallt att använda stridskrafterna tillsammans. – Den över tiden försämrade omvärldsutvecklingen tydliggör att Sverige måste ha förmågan att snabbt kunna möta olika händelseutvecklingar. Det är bland annat därför vi genomför Aurora 17. Under övningen bygger vi ett starkare försvar. Vi ökar här den samlade försvarsförmågan – att möta ett väpnat angrepp mot Sverige, säger Thomas Karlsson. Övningen inleds med förberedelser över hela Sverige och mottagande av utlänska deltagare. Krigsförband, ledningar och myndigheter förbereder sig. Det handlar om att säkerställa ledningsförmågan, öka samordningsfunktionen och uthålligheten. Värdlandsmoment genomförs i Göteborg med personal, utrustning, fordon och övrig materiel som ska integreras i de svenska förbandens struktur för att kunna ledas av svensk personal.

Giganstisk logistik

Delar av de utländska förbanden kommer senare i övningen att agera B-styrka för att öva den svenska försvarsförmågan mot en större och mer kvalificerad motståndare med modern materiel. Därefter övas operativa transporter. Deltagande krigsförband kommer att koncenteras till Mälardalsområdet och till Gotland.  – Förband från hela Sverige kommer att transporteras längs vägarna, på järnvägen, till sjöss och i luften vilket blir en stor och viktig logistikövning i sig och måste koordineras nogsamt, säger Thomas Karlsson. Sen ska stridskrafterna höja och samöva sina förmågor, enskilt och tillsammans med andra. Strid kommer att övas i luften, på marken och till sjöss. Armén grupperar 2.brigaden norr om Stockholm och kommer att öva på att avvärja en luftlandsättning. Förstärkningsoperation Gotland inleds med tilltransport av förband och skydd från sjö- och luftstridskrafter. Väl på Gotland kommer förbanden att öva strid mot luftlandsättning och markmålsbekämpning.

Hemvärnet med över 6 000 man kommer dessutom att var fullt integrerade i Aurora 17. Hemvärnsförbanden kommer att avlösa varandra tidvis för att genomföra krigsförbandsövningar under den här perioden och lösa sina uppgifter att skydda delar av transporter och bevaka skyddsobjekt samt stödja förbanden i strid. – Under den här delen av Aurora kommer allmänheten också få möjligheter att träffa våra soldater och sjömän och de civila som ingår i övningen. Det kommer att ske som försvarsupplysningsdagar i både