Armén – från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation, maavoimat.fi

Året 2016 var för arméns del lyckat. Armén utbildade nästan 20 000 beväringar och över 20 000 reservister under olika repetitionsövningar och frivilliga övningar. Handräckning till andra myndigheter gavs nästan 450 gånger och totalt 1150 soldater tjänstgjorde i olika internationella militära krishanteringsoperationer.

– Armén har ett gott år bakom sig. Vi utförde de uppgifter och uppfyllde de målsättningar som ålagts oss. I beväringarnas slutenkät uppnådde vi än en gång de bästa resultaten någonsin och arbetet med att utveckla utbildningen och dess kvalitet fortsätter. Antalet krävande handräckningsuppdrag till polisen har ökat. Detta har vi förberett oss på genom att intensifiera övningsverksamheten tillsammans med polisen, berättade kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen.

Armén har svarat på förändringarna i säkerhetsmiljön genom att redan från och med år 2014 utveckla sin beredskap. Armén har numera till sitt förfogande många olika trupper som består av personal, beväringar och reservister och som kan sättas in för att inom loppet av timmar effektivera beredskapen. En stor reserv säkerställer att försvaret har omfattande regional täckning och kan fungera på lång sikt.

Ett av utvecklingsarbetets mest synliga resultat är den 347 dygn långa beredskapsenhetsutbildningen för beväringar. Beredskapsenhetens beväringar utbildas under det första halvåret i enlighet med den normala utbildningsrytmen varefter de fortsätter till beredskapsutbildning och beredskap. En sådan här enhet kan agera snabbt över hela landet för att utföra försvarsuppgifter och stöda andra myndigheter. Läs artikel